Licensavtal För Slutanvändare

Ikraftträdande: 11/11/2020

Genom att använda Quizzclub.com (refereras nedan som "Hemsida", “Vi”) och relaterade produkter och tjänster ("Tjänster") accepterar du (refereras nedan som "Användare" , "Dig" eller "Du") alla villkor som anges i detta slutanvändarlicensavtal (detta "EULA") och i vår Integritetspolicy, detta är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och MNO GO APPS LTD (“MNO GO APPS LTD”, “vi” eller “oss”). Om du inte accepterar de villkor som anges nedan ska du inte använda någon av de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats.

1. ANVÄND\Licens

1.1 Med förbehåll för villkoren i denna EULA ger QuizzClub dig en begränsad, personlig, icke-överförbar, icke-exklusiv, icke-delningsbar, icke-licensierbar licens för att använda och få tillgång till Tjänsterna enbart för din egen personliga, icke- kommersiellt bruk, och inte för någon tredje parts användning eller fördel. Förutom vad som uttryckligen anges här, beviljas ingen annan licens, uttrycklig eller underförstådd, till dig, och QuizzClub behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till Tjänsterna (inklusive alla relaterade immateriella rättigheter). För att undvika tvivel får du inte använda tjänsterna för kommersiellt eller icke-personligt syfte utan QuizzClubs uttryckliga skriftliga tillstånd.

1.2 QuizzClub kan när som helst ändra, avbryta eller avbryta tjänsterna (eller någon del därav), inklusive tillgängligheten av någon funktion eller databas, utan meddelande eller ansvar. QuizzClub kan dessutom införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa användarens åtkomst till tjänsterna (eller någon del därav) utan meddelande eller ansvar.

1.3 Du ansvarar för att skaffa och underhålla all utrustning, hårdvara, mjukvara eller tilläggstjänster som krävs för att få tillgång till och använda tjänsterna, och för eventuella avgifter som tas ut av tredje parter i samband med detta (som kan innefatta bland annat serviceleverantörsavgifter eller datakostnader), och QuizzClub ska inte ha något ansvar eller skyldighet i samband med detta.

1.4 Denna EULA kommer också att styra alla framtida uppgraderingar, uppdateringar eller nya utgivningar som tillhandahålls på webbplatsen, såvida inte sådana uppgraderingar eller uppdateringar åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren för den separata licensen kommer att gälla.

1.5 Att använda några av tjänsterna, som att skapa dina egna frågor, kan kräva att du registrerar dig genom att logga in på ditt Facebook-konto. Vänligen observera att inloggning är frivillig och att QuizzClub vid registreringen kommer att få följande information: din offentliga profil, e-postadress och annan information som anges i meddelandet som presenterades vid registreringen eller inloggningen. Observera att du kan kontrollera omfattningen av information som är tillgänglig för oss genom att justera dina integritetsinställningar för ditt Facebook-konto. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för ditt kontos lösenord och för alla aktiviteter som utförs via ditt konto, och härmed frigörs QuizzClub från allt ansvar som rör sådana aktiviteter. Du får inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet, eller felaktigt representera din anknytning till någon person eller enhet, inklusive att använda en annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation. Du samtycker också till att omedelbart meddela QuizzClub om faktiskt eller misstänkt överträdelse av säkerheten, obehörig användning av eller tillgång till ditt konto som involverar eller hänför sig till denna webbplats. Även om QuizzClub inte ansvarar för dina förluster orsakade av obehörig användning av tillgång till ditt konto, kan du vara ansvarig för förlusterna från QuizzClub eller andra på grund av sådan obehörig användning eller åtkomst.

1.6 Du uppmärksammar och samtycker till att vi också kan samla in periodisk data och använda teknisk data, innehåll och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, systemprogramvara och kringutrustning, som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållande av programuppdateringar, produktstöd och andra tjänster till Dig relaterade till webbplatsen. QuizzClub kan använda denna information, så länge den är i en form som inte personligen identifierar Dig, för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla eller aktivera tjänster eller tekniker till Dig. För mer information, kolla vår Integritetspolicy.

1.7 Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du registrerar dig utan att ändra dina inställningar antar vi att du gärna tar emot alla cookies från den här webbplatsen. Du kan hitta mer information om cookies vi använder i vår Cookie-policy.Om du vill ändra dina inställningar kan du göra det genom att följa anvisningarna här.

2. QuizzClubs Innehåll

2.1Allt material och innehåll som visas, inkluderas, införlivats, laddats upp, publicerats, bidragit, utförts och / eller använts på denna webbplats, inklusive, utan begränsning, några spel, frågesporter, listor, flöden, texter, grafik, logotyper, fotografier, bilder , programvara, ljud, videos, animationer och teman (kollektivt, "Innehåll"), förutom användarens innehåll (såsom definieras nedan), är: (i) QuizzClubs och/eller tredje parts ensamma egendom (som tillämpligt), (ii) skyddad av tillämpliga immateriella rättigheter, inklusive upphovsrättslagar, och (iii) avsedda enbart för personligt bruk av QuizzClubs användare och får endast användas i enlighet med villkoren här.

2.2 Alla varumärken, servicemärken och handlingsnamn (inklusive QuizzClub-namnet och logotypen), oavsett om de är registrerade eller inte, ägs av QuizzClub och/eller tredje parter och du får inte använda och/eller kopiera dem, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från QuizzClub eller någon relevant tredje part. Förutom alla rättigheter eller rättsmedel som finns tillgängliga för QuizzClub i enlighet med gällande lagar, ska du följa alla upphovsrättsmeddelanden, information och begränsningar som finns i allt innehåll som nås via denna webbplats.

2.3 Inga rättigheter eller licenser beviljas, uttryckligen eller underförstådda, till dig av QuizzClub med avseende på äganderättslig information, patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet, oavsett om det är registrerat eller inte, förutom som uttryckligen anges i denna EULA.

2.4 Förutom som uttryckligen anges här får du inte ladda ner, kopiera, modifiera, publicera, överföra, ladda upp, delta i överföring eller försäljning av, reproducera, skapa derivatverk baserat på, distribuera, utföra, visa eller på något sätt utnyttja, Innehåll eller någon del därav. Utan att avvika från ovannämnda, är nedladdning, kopiering eller lagring av något innehåll för något ändamål (inklusive, utan begränsning, för personligt, icke-kommersiellt bruk) uttryckligen förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från QuizzClub, eller från upphovsrättsinnehavaren identifierad i tillämpligt innehålls-upphovsrättsmeddelande.

2.5 QuizzClub har inget ansvar för något innehåll som finns på eller nås via webbplatsen och ger inga garantier eller representationer angående sådant innehåll. QuizzClub kommer dessutom inte att vara ansvariga eller skyldiga för noggrannhet, upphovsrättens efterlevnad, laglighet eller anständighet i material som finns på eller nås via Webbplatsen, och Användaren frigör oåterkalleligt och fullständigt QuizzClub från allt ansvar och ansvar i samband med sådant innehåll.

3. Användarens Riktlinjer för Bidrag/Inlämningar och Innehåll

3.1 Funktionaliteten på Webbplatsen kan tillåta dig att skapa och översätta frågor ("Användarens Artiklar") och att ladda upp, posta, införliva och bidra med innehåll till denna webbplats som en del av Användarens Artiklar (tillsammans med Användarens Artiklar, "Användarens Innehåll"). Allt användarens innehåll som laddats upp, publicerats, införlivats eller på annat sätt bidragit till webbplatsen av användaren ska ägs av Dig (mellan parterna här), men du beviljar härmed till QuizzClub: (i) en oåterkallelig, evig icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, fullt betald, sublicensierbar rätt och licens, att använda, utnyttja, kopiera, ladda ner, publicera, visa, göra tillgängligt för allmänheten, distribuera, ändra, skapa derivatverk och lagra sådant användarinnehåll och tillåter andra att göra det för något syfte, inklusive för att tillhandahålla eller aktivera Tjänsterna; och (ii) en oåterkallelig, evig exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, fullt betald, sublicensierbar rätt och licens, att använda, kopiera, ladda ner, publicera, visa, göra tillgänglig för allmänheten, sända, distribuera, ändra, skapa derivatverk och lagra användarens innehåll för alla ändamål, inklusive för att tillhandahålla eller aktivera Tjänsterna (kollektivt "Användarens Licenser"). För att undvika tvivel ska användarlicenser förbli i full kraft och effekt även efter avslutandet av ditt medlemskap på webbplatsen och användningen av tjänsterna, oavsett anledning.

3.2 Du garanterar och representerar att: (i) Användarens Innehåll är korrekt, fullständigt, aktuellt och i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar; och (ii) du har fullständig och obegränsad rätt och behörighet att bevilja Användarens Licenser till QuizzClub och ladda upp, posta, införliva och publicera användarens innehåll på Webbplatsen, allt utan att kränka eller bryta mot upphovsrätt, sekretessrättigheter, publicitetsrättigheter, varumärken eller något annat avtal , immateriell äganderätt eller äganderätt av tredje part. Du garanterar och förbinder dig att du ensam ska ansvara för allt Användarens Innehåll som du ska skapa, skicka, publicera eller dela på webbplatsen och för eventuella skador eller förluster till dig eller någon annan tredje part som härrör från, och att du kommer att anta all risk i samband med detta. Du ska försvara och hålla QuizzClub eller någon på dess räkning från ansvar, kostnader, skador och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter) orsakade på grund av och / eller av användarens innehåll, enligt ytterligare information i avsnitt 9 nedan.

3.3 Du erkänner uttryckligen och samtycker till att QuizzClub inte har någon kontroll över, och ingen skyldighet att övervaka eller vidta andra åtgärder angående vilket innehåll som laddas upp, publiceras eller införlivas på eller via denna webbplats. QuizzClub förbehåller sig rätten (men har ingen skyldighet) att ta bort, inaktivera åtkomst, redigera, ändra eller på annat sätt manipulera användarens innehåll från webbplatsen, när som helst, utan meddelande till dig och av någon anledning (inklusive, utan begränsning, vid mottagande av påståenden eller anklagelser från tredje parter rörande Användarens Innehåll eller om vi misstänker att du kan ha kränkt denna EULA).

3.4 Även om QuizzClub kommer att utöva rimliga ansträngningar för att bevara materiallager på webbplatsen, är du ensam ansvarig för att skapa säkerhetskopior av Användarens Innnehåll, och QuizzClub ska inte vara ansvarig eller skyldig på något sätt för underlåtenhet att bevara ditt användarinnehåll.

3.5 Om du skickar feedback eller förslag till oss via webbplatsens e-post eller på annat sätt angående webbplatsen och/eller tjänsterna, accepterar du att vi får använda dem efter eget gottfinnande, utan någon skyldighet att kompensera dig på något sätt för sådan feedback eller förslag.

3.6 Du får inte främja våld mot, hota eller trakassera andra på grund av av ras, etnicitet, nationellt ursprung, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religiös tillhörighet, ålder, funktionshinder eller allvarlig sjukdom.

3.7 Du får inte lägga upp politiskt, religiöst, våldsamt eller vuxet/pornografiskt innehåll på din QuizzClub-profil eller på någon av våra Tjänster. Du bekräftar/erkänner att svordomar, vulgaritet, rasism och hets mot folkgrupp inte är tillåtet i något Användarnamn eller visuellt Innehåll som du lägger upp på Tjänsten, inklusive din QuizzClub-profil.

3.8 QuizzClub förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort innehåll som glorifierar våld, politisk eller religiös propaganda eller förnedring av andra, eftersom det kan skapa en miljö som avskräcker deltagande. Om du inte följer dessa Riktlinjer kan QuizzClub också förbjuda dig från Tjänsterna eller ta bort ditt Konto när som helst utan föregående meddelande.

4. Länkar till Tredjeparter Webbplatser

För din bekvämlighet kan vi tillhandahålla länkar till vissa tredjeparerts webbplatser, applikationer eller funktioner eller hänvisningar till vissa tredje parters produkter eller tjänster som ligger utanför vår kontroll. Om du väljer att besöka sådan tredjeparts webbplats eller använda dess produkter eller tjänster, ska du vara medveten om att tredjeparts egna användarvillkor och sekretesspolicy kommer att gälla och styr dina aktiviteter och all information du avslöjar när du interagerar med tredje parter.QuizzClub representerar inte och lämnar inte någon garanti för tredjeparters webbplatser, tjänster eller produkter. QuizzClub stöder inte heller och kan inte säkerställa att du kommer att vara nöjd med produkter eller tjänster som du köper eller laddar ner från sådana tredje parter, och är inte ansvarig eller ansvarig på något sätt för din interaktion med sådana tredje parter. QuizzClub uppmanar dig starkt att göra den undersökning du känner nödvändig eller lämplig innan du fortsätter med någon online eller offline transaktion med någon tredje part.

5. Restriktioner

5.1 QuizzClub respekterar andras immateriella rättigheter och tar skyddet av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter på starkt allvar, och vi ber våra användare att göra samma sak. Därför garanterar du, företräder och åtar dig att du inte kommer att tillåta eller godkänna tredje parter att använda tjänsterna på något sätt och inte kommer att ladda upp, visa, posta, införliva och/eller bidra till eller via webbplatsen material eller innehåll (Användarens Innehåll inkluderat), som: (a) kränker, bryter, missbrukar eller på annat sätt stör all upphovsrätt, patent, varumärke, handelshemlighet eller annan immateriell rättighet eller avtalsrättigheter från tredje part; (b) avslöjar andras handelshemligheter, såvida inte användaren har skaffat ägarens tillstånd att göra detta.

5.2 Du garanterar, företräder och förbinder dig att du inte kommer att tillåta eller tillåta tredje parter att använda tjänsterna på något sätt och inte kommer att ladda upp, visa, posta, införliva och/eller bidra till webbplatsen något material eller innehåll (Användarens Innehåll inkulderat), som: (a) är ärekränkande, kränkande, trakasserande, hotande, rasistiskt eller utgör en invasion av en persons integritetsrätt, eller på annat sätt kränkande, våldsam, vulgär, obscen eller på annat sätt skadar eller kan rimligen förväntas skada någon person eller enhet; (b) är olagligt eller uppmuntrar eller förespråkar illegal verksamhet; (c) publicera eller överföra kommunikation eller uppmaning som är utformad eller avsedd att få lösenord, konto eller privat information från någon annan användare av QuizzClub; (d) publicera falskt, felaktigt eller ofullständigt material eller ta bort eller revidera material som inte har publicerats av användaren; (e) innehåller virus, trojanhäst, mask eller andra datorprogram som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa webbplatsens funktionalitet eller system, datorprogramvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning; (f) skapa en falsk identitet eller utge sig vara en annan person; (g) “stalka” eller på annat sätt trakassera någon annan eller är antisocial, störande eller destruktiv, inklusive "flaming," "spamming," "flooding," "trolling," och "Griefing" eftersom dessa termer ofta förstås och används på Internet; eller (h) bryta mot tillämpliga lokala, statliga, nationella eller internationella lagar eller förordningar.

5.3 Dessutom kommer du inte, och inte tillåta eller godkänna tredje parter att, förutom det som uttryckligen godkänts här: (a) vidta åtgärder som är avsedda att kringgå eller inaktivera driften av säkerhetsfunktioner eller mått på Webbplatsen; (b) publicera, distribuera, sälja, avslöja, marknadsföra, underlicensiera, hyra, visa, tillhandahålla, överföra eller tillgängliggöra tjänsterna, eller någon del därav, till tredje part; (c) dekompilera, reverse engineer, demontera, förbättra eller på annat sätt göra något försök att upptäcka källkoden för att, modifiera, reproducera eller skapa derivatverk från webbplatsen, tjänsterna eller någon del därav; (d) få åtkomst till innehåll på webbplatsen via automatiserade medel, inklusive genom att krypa, skrapa, cache eller på annat sätt (förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotorprotokoll eller teknik som används av en sökmotor med vårt uttryckliga medgivande); eller (e) använda webbplatsen och/eller tjänsterna på något sätt som är olagligt eller inte godkänt av denna EULA.

6. Standard och Uppsägning

6.1 Licensen som du beviljats enligt denna EULA gäller tills uppsägning. QuizzClub kan säga upp eller stänga av din licens, konto och åtkomst till denna webbplats och/eller till tjänsterna och/eller till specifikt innehåll omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, om du bryter mot eller inte uppfyller någon av villkoren här, eller i något fall av bedrägeri, missbruk eller annan olaglig aktivitet. I detta fall upphör din rätt att använda tjänsterna, få tillgång till webbplatsen och allt innehåll omedelbart. Alla bestämmelser i denna EULA som i sin natur bör överleva uppsägningen av denna EULA (inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsningar) ska förbli i full kraft och verkan efter uppsägning av detta, oavsett anledning. Uppsägning av användarens åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna ska inte befria dig från några skyldigheter som uppstår eller uppkommit före sådan uppsägning eller begränsa något ansvar som du annars kan ha till QuizzClub, inklusive utan begränsning några skadeståndskrav som finns häri.

6.2 QuizzClub kan också säga upp eller stänga av din licens, konto och åtkomst till denna webbplats och/eller till tjänsterna och/eller till specifikt innehåll, utan att det påverkar andra rättigheter eller åtgärder som QuizzClub kan ha, omedelbart efter att något av följande inträffarr: (i) du är involverad i något frivilligt eller ofrivilligt konkursförfarande eller något annat förfarande rörande insolvens, upplösning, upphörande av verksamheter, omorganisation eller skuldsättning eller liknande och förfarandet inte avvisas inom trettio (30) dagar; (ii) du blir insolvent eller inte kan betala dina skulder när de förfaller i den ordinarie verksamheten eller gör ett uppdrag till förmån för dina borgenärer; (iii) du blir part i en sammanslagning eller konsolidering, överför hela eller i huvudsak hela ditt företag och/eller tillgångar till en tredje part och enligt QuizzClubs enda uppfattning inträffar en väsentlig intressekonflikt med avseende på bevarandet av denna webbplats; eller (iv) QuizzClub anser att felaktig användning av tjänsterna har inträffat eller håller på att inträffa.

6.3 Du uppmärksammar och håller med om att Tjänsterna utgör kommersiellt värdefullt material från QuizzClub, och att designen och utvecklingen av webbplatsen, innehållet och annat material återspeglar ansträngningar från kvalificerade utvecklingsexperter och investeringar av betydande tid och pengar. Därför erkänner du och samtycker till att monetära skador inte kommer att vara tillräckliga för att kompensera QuizzClub i händelse av din faktiska eller hotade överträdelse eller överträdelse av denna EULA, och att QuizzClub kan skadas oåterkalleligt av sådant intrång eller överträdelse. QuizzClub har på grund av detta rätten att söka och erhålla ett föreläggande eller andra rättsmedel som finns tillgängliga i lag och eget kapital för att avhjälpa sådan överträdelse, inklusive ett lämpligt dekret om specifik prestanda eller annan lämplig rättvis befrielse.

7. Ingen Garanti

DU UTTRYCKLIGT ERKÄNNER OCH HÅLLER MED OM ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER TJÄNSTER ÄR PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN FÖR TILLFÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANVÄNDNING ENBART ÄR PÅ DIG. BORTSETT FRÅN ATT UTTRYCKLIGEN ANGES PÅ ANNAT SÄTT HÄR, LEVERERAS WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA “SOM DEM ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIGA”, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. QUIZZCLUB GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV DEM KOMMER VARA OSTÖRD, FELFRI ELLER UPPFYLLA DINA SPECIFIKA KRAV. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING TILLÅTET I ENLIGHET MED TILLÄMPAD LAG SÅ GÖR QUIZZCLUB INTE REPRESENTATIONER OCH FÖRNEKAR ALLA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖRHANDLING ELLER FITNESS FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, EXAKTHET, TILLGÄNGLIGHET, SÄKERHET, KOMPATIBILITET, ICKE-INTRÅNG ELLER FULLSTÄNDIGHET.

8. Begränsning av Skyldigheter

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA QUIZZCLUB, DESS AKTIEÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN ELLER ANSTÄLLDA, VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON PERSONSKADA, ELLER NÅGRA SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFLIGA, EXEMPLARISKA, KONSEKVENTA ELLER INDIREKTA SKADOR, I SAMBAND MED ELLER TILL FÖLJD AV DEN BEVILJADE LICENSEN HÄRI ELLER DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA HEMSIDAN OCH/ELLER TJÄNSTER, OAVSETT ANLEDNING, PÅ ALLA TEORIER OM SKYLDIGHET OAVSETT OM QUIZZCLUB HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. EXKLUDERADE SKADOR INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL, DATORTID, ARBETSKOSTNADER, DATAFÖRLUST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV BESPARINGAR, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION, ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER AVBROTT AV AFFÄRER ELLER ANNAN PEKUNIÄR FÖRLUST. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR QUIZZCLUBS OCH DESS AKTIEÄGARES, STYRELSELEDAMÖTERS OCH ANSTÄLLDAS ANSVAR ENLIGT DENNA EULA ELLER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT HÄNFÖR SIG TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA ÖVERSIGA (I) ETT HUNDRA US DOLLAR, ELLER (II) SERVICEAVGIFTEN SOM BETALATS (OM NÅGON) AV DIG TILL QUIZZCLUB FÖR HEMSIDAN OCH/ELLER TJÄNSTERNA.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRÅNSKRIVER QUIZZCLUB SIG ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV MATERIAL, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTERNA, SAMTYCKER DU TILL OCH ACCEPTERAR ATT QUIZZCLUB INTE ÄR ANSVARIGA ELLER ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADA, FÖRLUST OCH/ELLER SKADA TILL FÖLJD AV OCH/ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING OCH/ELLER ÅTKOMST TILL DETTA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ALL SKADA, FÖRLUST OCH/ELLER SKADA SOM: (I) ÄR RESULTATET AV AVSTÄNGNING, ÄNDRING, AVBROTT ELLER BRIST PÅ TILLGÄNGLIGHET AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA; (II) ÄR RESULTATET AV OBEHÖRIG ANVÄNDNING, TILLFÄLLIG ELLER PERMANENT BRIST PÅ WEBBPLATSEN, FEL ELLER UNDERLÅTENHETER (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, PÅ GRUND AV UNDERHÅLL, UPPGRADERINGAR OCH REPARATIONER ELLER PÅ GRUND AV FEL I TELEKOMMUNIKATIONSLÄNKAR OCH UTRUSTNING); (II) RELATERAR TILL NEDLADDNING ELLER PUBLICERING AV INNEHÅLL; ELLER (III) ÄR RESULTATET AV VIRUS, MASKAR, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE VIRUS ELLER DESTRUKTIVT PROGRAM.

ENDAST DIN EXKLUSIVA RÄTTIGHET OCH ÅTGÄRD I HÄNDELSE AV MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN, RELATERADE TJÄNSTER ELLER ANNAT KLAGOMÅL SKA VARA DIN UPPSÄGNING OCH AVBRYTANDE AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

9. Skadeersättning

På den första begäran kommer du att ersätta och hålla QuizzClub, dess aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda, oskadliga från allt ansvar, kostnad, skada och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter) orsakade på grund av och/eller av din tillgång till webbplatsen, användning av tjänsterna, kränkning av denna EULA, eller kränkning eller intrång i rättigheter (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter) från en tredje part genom användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

10. Integritetspolicy

Användaren erkänner och samtycker till att Vi kan samla in särskild information och annan information om Användaren via Webbplatsen. Vår insamling och användning av sådan information styrs av vår Integritetspolicy. Genom att använda våra Tjänster erkänner Du att Du också har granskat vår Integritetspolicy och samtycker till att vara bunden av dess villkor.

11. Användning av Hemsidan av Barn

Vi uppfyller kraven i COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), vi samlar inte in någon information från någon under 13 år. Vår Webbplats, produkter och tjänster riktar sig till personer som är minst 13 år eller äldre.Om du är under 13 år, skicka inte någon information om dig själv till oss, inklusive ditt namn eller din e-postadress. I händelse av att vi får veta att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år utan verifiering av föräldrars samtycke, kommer vi att ta bort den informationen så snabbt som möjligt.

Om du är baserad i EEA kan du endast använda vår tjänst om du är över den ålder då du kan ge samtycke till databehandling enligt lagarna i ditt land eller om verifierbart föräldrasamtycke för din användning av QuizzClub har tillhandahållits oss.

Om du är förälder och får veta att ditt barn använder QuizzClub och du inte vill att de ska göra det, vänligen kontakta oss på legal@quizzclub.com.

12. Rapportering av Intrång I Immateriella Rättigheter

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och ber att du gör det också. Vi svarar på meddelanden om påstådda intrång i upphovsrätten om de följer lagen och sådana meddelanden bör rapporteras med vår DMCA-policy. Vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera innehåll som påstås bryta mot detta och avsluta konton för upprepade intrång. Vår utsedda agent för meddelande om påstådd upphovsrättsintrång på Tjänsterna är:

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Phone: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

13. EULA-uppdateringar

Denna EULA, tillsammans med vår Integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan QuizzClub och dig med avseende på användningen av denna webbplats och de tjänster som licensieras nedan, och ersätter alla tidigare eller samtidiga förståelser angående sådant ämne. QuizzClub kan uppdatera denna EULA då och då, med eller utan förvarning. När vi gör detta kommer vi att publicera den uppdaterade EULA:n på vår webbplats. Vi uppmanar dig att granska denna EULA regelbundet för eventuella förändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar kommer att omfattas av den senaste versionen av denna EULA. Om någon ändring är oacceptabel för dig kan du sluta använda våra tjänster. Om du inte slutar använda våra tjänster kommer du att anses ha godkänt dessa ändringar.

14. Jurisdiktions- och Platsproblem

Denna EULA ska regleras av och tolkas i enlighet med Cyperns lagar, med undantag för dess konflikt och val av lagprinciper. Du samtycker till att alla handlingar enligt lag eller i eget kapital som härrör från eller hänför sig till denna EULA eller webbplatsen ska arkiveras, och att platsen ligger korrekt, endast vid behöriga domstolar Nicosia, Cypern, och du samtycker härmed till denna exklusiva jurisdiktion för sådana domstolar i syfte att behandla sådana åtgärder.

15. Diverse

15.1 QuizzClub kan när som helst tilldela någon av sina rättigheter och/eller skyldigheter nedan till tredje part utan Användarens samtycke.

15.2I händelse av att en domstol med behörig jurisdiktion anser att någon bestämmelse i denna EULA är olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, kommer de återstående bestämmelserna att förbli i full kraft.

15.3 QuizzClubs misslyckande med att verkställa någon rätt eller bestämmelse i denna EULA kommer inte att utgöra ett undantag från sådan rättighet eller bestämmelse såvida inte QuizzClub har uppmärksammat och godkänt detta skriftligen.

15.4 FACEBOOK-VARNING: "Denna webbplats är inte en del av Facebook-webbplatsen eller Facebook Inc. Dessutom stöds denna webbplats INTE av Facebook på något sätt. FACEBOOK är ett varumärke som tillhör FACEBOOK, Inc."

16. Kontaktinformation

Om du har ytterligare frågor, kontakta oss via Kontakta Oss formulär eller skicka oss ett brev till:
2637 E Atlantic Blvd #37635
Pompano Beach, FL 33062